09 آذر 1391

بارندگی و سیل بی سابقه و طغیان رودخانه در دورودگاه+فیلم

بارندگی های شدید روزهای اخیر که با طوفان ، رعد و برق و تگرگ همراه بوده و قوع سیل را در بر داشته ، خسارات زیادی به شهرستان دشتستان و همچنین به روستای دورودگاه و کشاورزان واردکرده است. سیل باعث طغیان...