29 آذر 1391

شهید علی عباسزاده

    از خدا بخواهید که شمما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد. شهادتعزت شماست. مقام معظم رهبری   شهید   زندگینامه...
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
29 آذر 1391

شهید سید مجید عسکری

    از خدا بخواهید که شمما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد. شهادتعزت شماست. مقام معظم رهبری   شهید     وصيت...
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
29 آذر 1391

شهید سید حسین پورحسینی

    از خدا بخواهید که شمما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد. شهادتعزت شماست. مقام معظم رهبری   شهید نام پدر سيد...
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
29 آذر 1391

شهید عبدالکریم باقری

   از خدا بخواهید که شما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد. شهادتعزت شماست. مقام معظم رهبری   شهید حسن باقری نام پدر...
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
29 آذر 1391

شهید حسین جوکار

    از خدا بخواهید که شمما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد. شهادتعزت شماست. مقام معظم...
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
29 آذر 1391

شهید محمد کریمی راد

    از خدا بخواهید که شمما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد. شهادتعزت شماست. مقام معظم رهبری   شهید نام :محمد...
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
29 آذر 1391

شهید محمود عباسزاده

    از خدا بخواهید که شمما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد. شهادتعزت شماست. مقام معظم رهبری   شهید تاريخ...
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
29 آذر 1391

شهید خدارحم اقتداری

    از خدا بخواهید که شما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد. شهادت عزت شماست. مقام معظم رهبری   شهید   زندگینامه...
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
29 آذر 1391

شهیدمحمد کریم کشفی

    از خدا بخواهید که شمما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد. شهادتعزت شماست. مقام معظم رهبری   شهید نام پدر...
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
29 آذر 1391

شهید اکبر غلامی

    از خدا بخواهید که شمما را توفیق بدهد، توفیق شهادت بدهد، توفیق عزت بدهد. شهادتعزت شماست. مقام معظم رهبری   شهید نام : اكبر...
تاریخ تولد
تاریخ شهادت
امروز : پنج شنبه, 03 تیر 1400 03:14 ق ظ

فیلتر پست ها